Bygg leilighet – få enebolig

En betydelig leilighetsutbygging vil bidra til å frigjøre eksisterende eneboliger og småhus, tilpasset barnefamilienes boligbehov.

Hvor tett bor folk i Hamar?

Kvartalsstrukturen i Vestbyen, med en befolkning på 730 boende per 50 da. har høyest tetthet, med nærmere 15 innbyggere per dekar.

Nærhet til sentrum og Mjøsa gir best pris

betalingsviljen øker med nærhet til vann, nærhet til sentrum, nærhet til park, tilgjengelighet til gang- og gatenett, tilgjengelighet til varierte virksomheter og nærhet til stasjon

HA skriver om fortetting

Å spise av dyrka mark eller grøntområder er ikke nødvendig for å møte veksten av nye innbyggere og boliger

Arealer og befolkning

Selv uten å ta verken dyrka mark eller grønnstruktur er det mulig å få plass til mellom 4500 og 23000 innbyggere

Hamars grønne hjerte

Hamars grønne hjerte ligger i Ankerskogen. Parken ligger sentralt i byen men samtidig godt skjult fra omgivelsene, omkranset av småhus på alle kanter.

Grønn og blå bydel på Tjuvholmen

Med dette grepet kan Tjuvholmen utvikles med ei urban vestside mot Hamar sentrum og havna, mens østsida forblir grønn i møtet med Åkersvika naturreservat.

Tall og fakta

Hver fjerde bolig i Hamar er i blokk eller bygård. Dette gjør Hamar til en av byene med den største andelen blokkbebyggelse. 42% av husstandene i Hamar består av en person. 42 er også gjennomsnittsalderen for innbyggerne i Hamar

Hva trengs av boliger?

I Hamar bor det ca. 2 personer pr. bolig. Samtidig består 42 % av husstandene i Hamar idag kun av en person. Med en økende andel eldre forventes dette tallet å stige. Kanskje vil snart annenhver husstand være personer som bor alene.

Tettere – og grønnere

Med økende innbyggertall og flere som bor i leilighet uten egen hage vil presset på de eksisterende turområdene øke.

Hva forsvinner?

For å sikre at ikke byens kvaliteter smuldrer opp i iveren etter å urbanisere er det også viktig å ha helhetlige planer for hva som skal bevares av kulturmiljøer og grønnstruktur.

Fortetting med kvalitet

En tettere by krever større fokus på hvordan arealene mellom bygningene kan brukes mer effektivt og bedre, slik at de bidrar til at innbyggerne har gode bomiljøer, nærhet til rekreasjonsområder, effektive og miljøvennlige transportårer.

Fortetting med høy effekt

Kvartalsstruktur gir den høyeste effekten i forhold til fortetting. I kvartalsstrukturen er gater, plasser og torg ofte tydelig definerte, og det er få restarealer. Mange kvartaler har lukkede gårdsrom som kan skjerme mot støy, trafikk og bylivet rundt.

Høyhus på Hamar?

Et dilemma ved å åpne for bygninger som stikker seg ut i bylandskapet vil være prinsippet om lik behandling. Hvordan kan man rettferdiggjøre at en aktør får lov til å utnytte en eiendom på en mer intensiv måte enn alle andre, og hva gjør man når flere ønsker å gjøre det samme?

Hus for unge eller eldre?

Den høye andelen unge i nye rekkehus på Martodden viser også at det kan bygges nytt og samtidig være attraktive boliger for barnefamilier.